Status IDD

Som vi omtalte på webinaret, er processen om implementering til danske forhold i gang, og her er en kort opsamling på områder, der er en direkte følge af direktivet - særligt i relation til pengeinstitutter
 • Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. februar 2018

 • Alle - som udøver forsikringsdistribution - skal bestå en kompetenceprøve relateret til den/de jobfunktoner, de bestrider

 • Jobfunktionerne er dem, som er aftalt i forsikringsbranchen og omtalt i udkast til Bekendtgørelsen

 • Prøven  - eller kørekortet, som det kaldes – stiller krav om såvel faglige kompetencer som, at rådgiver kan håndtere dialogen med kunden ud fra et behovsperspektiv

 • Er kørekortet bestået, skal medarbejderen bestå en videnstest hvert 3. år i form af en multiple choice test inden for de funktioner, man rådgiver om. Man har 3 forsøg til testen og får herefter 1 års karantæne som på Rød certificering

 • Der er ikke krav om, hvordan man skal holde sin viden opdateret, kun at man gør det, og det kan så være via e-elearning, samarbejde med kolleger om de daglige opgaver og lignende

 • Der er en overgangsordning, som tager udgangspunkt i, at medarbejderne ikke mister deres kompetencer pr. 23. februar 2018. Det enkelte pengeinstitut skal derfor forholde sig til hver medarbejder og den funktion, de varetager, og vurdere, om de kan omfattes af overgangsreglerne

 • Alle ansatte, der i perioden 23. februar 2015 til 22. februar 2018 har arbejdet inden for et eller flere arbejdsområder omfattet af bekendtgørelsen, omfattes af overgangsordningen og kan fortsat arbejde inden for samme områder og med samme funktioner

 • Den ansatte kan godt have været ansat flere steder i perioden, blot det er de samme funktioner, medarbejderen har haft

 • Alle omfattet af overgangsordningen skal inden den 23. ferbuar 2021 have bestået den relevante efteruddannelsestest – multiple choice – for fortsat at kunne arbejde inden for området.

 • Hvis de ikke kan, er der mulighed for en føl-ordning, som åbner mulighed for, at medarbejderen kan udøve forsikringsdistribution under opsyn af en medarbejder, der er omfattet af overgangsregler eller har bestået kørekortet

 • En medarbejder kan være under opsyn i op til 5 år og skal i denne periode forsøge at bestå kompetenceprøven/kørekortet

 

Vigtige datoer:

23. juni 2017     

Lovforslag om Lov om Forsikringsformidling kommer i høring. Spørgsmål kan sendes til Pernille Schwartz, psc@finansudd.dk, der samler op og bringer dem videre

 

4. oktober 2017

Lovforslag om Lov om Forsikringsformidling fremsættes i folketinget. Bekendtgørelse om kompetencekrav sendes i høring


23. februar 2018

Ny Lov om Forsikringsformidling træder i kraft og indeholder kompetencekrav fra IDD. Bekendtgørelse om kompetencekrav træder i kraft


23. februar 2021 

Ansatte skal have bestået relevant videnstest i forhold til funktion (er)

 

Der arbejdes også stadig på, hvem der ikke er omfattet af direktivets kompetencekrav og her er status:

 • Ledelsespersoner, der ikke er direkte beskæftiget med forsikringsdistribution

 • Administrativt personale

 • Accesoriske forsikringsformidlere - det afgørende er, hvad kerneydelsen er (må ikke være forsikringsformidling):

  • Medarbejdere i pengeinstitutter, der alene, formidler en dækning ved død, som er pantsat til pengeinstituttet

  • Mastercard med tilknyttet forsikringsdækning

  • Ejendomsmæglere

  • Autoforhandlere

  • Rejsebureauer

 

Vi anbefaler derfor, at I allerede nu får overblik over, hvilke medarbejdere, som kan omfattes af overgangsreglerne og evt., hvornår de så skal testes næste gang samt over de, som ikke kan omfattes og skal med under en føl-ordning. Det er vigtigt at argumentere for, hvad man har vurderet ud fra, hvis der tvivl, så man kan redegøre for dette over for Finanstilsynet.


Som vi også talte om på webinaret, er det FOAK som udbyder kompetenceprøve og videnstest, og vi samarbejder om en platform, så I fortsat har adgang til læringshistorik og overblik, som I kender det via Videnbarometer og Læringsportalen. Vi vil desuden indarbejde kompetencekravene i det omfang, det er muligt, i vores uddannelsesforløb fremadrettet, således at et eksaminereret forløb via FU kvalificerer til kørekortet.

 

Video - webinar:

Hvis du var forhindret i at deltage på webinaret den 15. juni, har du muligheden her: Video webinar

Videoen kan afvikles via PC, Mac, smartphone, tablets.

Lovforslag om forsikringsformidling er nu sendt i høring den 23. juni 2017. Vi vender tilbage med mere nyt, så snart vi kan. Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte afdelingschef Pernille Schwartz: psc@finansudd.dk.