FAQ om Boligkreditdirektivet

Baseret på FU's arbejde med Boligkreditdirektivet – herunder input fra arbejdsgruppen med deltagere fra en række pengeinstitutter

Svarene på spørgsmålene herunder er baseret på vores bedste overbevisning og må ikke forveksles med en formel godkendelse. Det er pengeinstituttets eget ansvar at leve op til de krav, som Finanstilsynet stiller.
 

Deadlines

Hvordan kan en medarbejder opnå de kompetencer, der skal til, for at opfylde bekendtgørelsens krav pr. den 21. marts 2017?

Enten skal medarbejderen have bestået et relevant teoretisk uddannelsesforløb eller have 2 års relevant erhvervserfaring inden 21. marts 2017. Man kan først rådgive, når ét af disse to krav er opfyldt.

 

Hvordan kan en medarbejder opnå de kompetencer, der skal til, for at opfylde bekendtgørelsens krav pr. den 21. marts 2019?

Fra den 21. marts 2019 kan medarbejderen alene dokumentere sine kompetencer ved at have bestået et relevant teoretisk uddannelsesforløb eller bestå en kompetencetest.

 

Relevant teoretisk uddannelsesforløb

Hvad er et relevant teoretisk uddannelsesforløb?

Direktivet henviser til Finansuddannelsen og uddannelsen som Finansøkonom. Det kan også være et tilsvarende teoretisk uddannelsesforløb. Finanstilsynet vil som led i sin almindelige tilsynsvirksomhed kunne vurdere, om et tilsvarende teoretisk uddannelsesforløb opfylder kravene i bekendtgørelsen. En bestået kompetencetest vil også kunne anføres som et relevant teoretisk uddannelsesforløb. Finanstilsynet henviser til, at man bruger sin sunde fornuft og holder sig til indholdet i bekendtgørelsen.

 

Er en ældre Finansuddannelse (f.eks. 20 år gammel) gyldig som et teoretisk uddannelsesforløb?

Uddannelsen er gældende i forhold til dokumentation af kompetencekravet. Bemærk dog, at det er et krav, at I som virksomhed allerede skal have en forretningsgang for systematisk uddannelsesforløb gældende fra 21. marts 2016, der skal sikre, at de ansatte til stadighed vil kunne levere en opdateret ydelse til forbrugeren.

 

Relevant erhvervserfaring

Hvad er relevant erhvervserfaring?

Relevant erhvervserfaring er, at medarbejderen har arbejdet med rådgivning og rådgivningstjenester om boligkreditaftaler og boligkreditformidling. Eller at medarbejderen aktivt har deltaget i processen i forbindelse med kreditvurdering og udformning af forbrugerens boligkreditaftale.

 

Tæller f.eks. Finansuddannelsen med i de 2 års erhvervserfaring?

Du skal enten have bestået Finansuddannelsen eller have 2 års relevant erhvervserfaring for at leve op til Boligkreditdirektivet pr. 21. marts 2017. Så hvis du har bestået Finansuddannelsen, opfylder det lovgivningens krav.

 

Resultatsiden linker direkte til relevante læringsaktiviteter

Hvordan opdaterer medarbejdere, der dumper første forsøg, nemmest sin viden?

På resultatsiden efter en kompetencetest får deltageren links direkte til de læringsaktiviteter, der dækker de spørgsmål, som han/hun måtte have svaret forkert på. Det giver et godt overblik over, hvordan man kan opdatere sin viden eventuelt inden et næste forsøg:

Billedet viser et eksempel på, hvordan det ser ud, når en medarbejder har gennemgået en test. Medarbejderen får konkrete anbefalinger til e-learning-kurser og e-bøger, der gennemgår den viden, som han eller hun har behov for ifølge testens resultater.

Andre spørgsmål

Må en 2. års-elev (uden teoretisk uddannelsesforløb og relevant erhvervserfaring) rådgive?

Hvis eleven består kompetencetesten, opfylder eleven kravet til relevant teoretisk uddannelsesforløb og må derfor rådgive i henhold til vejledningen.

 

Hvor tit skal virksomheden dokumentere medarbejdernes kompetencer?

Det er op til den enkelte virksomhed i forretningsgangen at forholde sig til, hvor ofte medarbejderne skal dokumentere deres kompetencer. F.eks. ved at gennemføre en kompetencetest hvert andet eller tredje år.

 

Hvad gør virksomheden, hvis en medarbejder ikke består kompetencetesten efter 3. forsøg?

Medarbejderen har mulighed for at læse op ved hjælp af e-learning-kurser, e-bøger, fysiske kurser eller anden oplæring i virksomheden mellem f.eks. 1. og 2. forsøg. Hvis medarbejderen ikke består efter 2. forsøg, vil det være oplagt, at virksomheden laver en personlig plan for medarbejderen for at sikre, at 3. forsøg bliver bestået.

 

Hvor meget skal medarbejderen tage om, hvis han/hun dumper ét emne?

På det grundlæggende niveau (svarende til NQF4) består dokumentationen af én test, som medarbejderen skal bestå med en samlet score over 70%. Hvis medarbejderen ikke består, skal han/hun tage det hele om.

På kompetenceniveau (svarende til NQF5) består dokumentationen af 5 test (en test pr. emne). Her skal medarbejderen bestå hver test med minimum 70% og kan nøjes med at tage det eller de emner om, som han/hun ikke består.

 

Hvad er forskellen på dokumentation og kompetenceafklaring?

Boligkreditdirektivet handler i bund og grund om dokumentation. Her har medarbejderen 3 forsøg til at bestå testen med mindst 70% rigtige svar. Det gælder både hvis I vælger at gennemføre på dokumentations- og kompetenceniveau.

Formålet med en kompetenceafklaring er netop at afklare jeres medarbejderes kompetencer på boligområdet. Der er tale om en måling, hvor medarbejderen får 1 forsøg til at besvare en række spørgsmål. FU analyserer jeres medarbejderes behov for læring og I modtager efterfølgende en detaljeret rapport, I kan arbejde videre med. Spørgsmålene i kompetenceafklaringen svarer til spørgsmålene på kompetenceniveau i Boligkreditdirektivet.

Hvilken løsning, der er bedst for jer, afhænger af jeres ønsker og mål. Læs her, hvad der adskiller den ene løsning fra den anden.

Læs mere om Boligkreditdirektivet

Anne Bessmann Danielsen
Anne Bessmann Danielsen
Projektkoordinator [pt. på barsel]
+45 8993 3290
Kontakt Anne, hvis du har spørgsmål til Boligkreditdirektivet