Samtykke til registrering af persondata

1. Generelt

Det nedenstående angiver vilkårene for Finanssektorens Uddannelsescenters (herefter benævnt "FU") registrering og behandling af persondata om dig som potentiel bruger af alle FUs ydelser. I forhold til den konkrete ydelse, du står umiddelbart overfor at benytte, kan der i samtykkeerklæringen forekomme elementer, der ikke er relevante for dig i den aktuelle situation.

Du opfordres til at gennemlæse det følgende og kan til enhver tid vende tilbage og genlæse samtykkeerklæringen.

 

2. Samtykke

Gennem godkendelse af nærværende betingelser giver du samtykke til, at FU må foretage registrering og behandling af de persondata, der er angivet i nærværende samtykkeerklæring. Dit samtykke er nødvendigt i henhold til Persondataloven og er nødvendigt for, at du kan fortsætte brugen af FUs ydelser. Har du spørgsmål, anmodes du om at rette henvendelse til FU på den under pkt. 3 anførte adresse eller gennem din uddannelsesansvarlige.

 

3. Databehandler/dataansvarlig

I det omfang FU over for dig har det umiddelbare ansvar for persondatabehandlingen vedrørende dine data og har dispositionsretten over de oplysninger, der indgår i behandlingen, er FU at betragte som dataansvarlig. I alle øvrige tilfælde er FU at betragte som databehandler, idet dataansvaret i så fald hviler på den myndighed, der har anmodet om behandlingens iværksættelse og har dispositionsretten over oplysningerne. I visse tilfælde kan dataansvaret være delt mellem flere juridiske enheder. Identifikation af FU: Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, CVR. nr.: 17046942, Telefon: 89 93 33 33, e-mailadresse: info@finansudd.dk.

 

4. Almindelige oplysninger

 

4.1 FU registrerer en række oplysninger om dig som person. Disse er: fornavn, mellemnavn, efternavn, køn og cpr-nummer. Endvidere registrerer vi nogle kontaktoplysninger; herunder dine telefonnumre, din arbejdsadresse og din e-mail-adresse.

 

4.2 FU registrerer herudover en række oplysninger om dit ansættelsesforhold. Disse er: stillingsbetegnelse, din arbejdsgiver, hvem der er din daglige leder, og hvem der er uddannelsesansvarlig for dig. Samtidig registrerer vi din organisations-ID. Herudover registrerer vi din ansættelseshistorik, idet vi registrerer, hvilke virksomheder du har været ansat i og i hvilke perioder.

 

4.3 Endvidere registrerer FU en række oplysninger om dine læringsaktiviteter i FU-regi (din læringshistorik). Disse oplysninger er: dit kursistnummer og login-id, hvilke læringsaktiviteter, forløb, uddannelser og eksamener du deltager og har deltaget i, samt status for disse.

 

4.4 Er du i gang med en uddannelse, registrerer vi endvidere hvilket holdnummer, du deltager på. Desuden registreres det, hvis der er tilknyttet mentor eller tilsvarende til din uddannelse.

 

4.5 FU fotograferer og/eller optager video fra forskellige undervisningsforløb til anvendelse i samme og/eller i andre undervisningsforløb, der tilrettelægges af FU. Fotos og videooptagelser kan tillige blive anvendt i forbindelse med FUs markedsføring af undervisningsaktiviteter. Materialet overdrages ikke til tredjemand. 

Du har mulighed for at gøre opmærksom på, at du ikke ønsker at medvirke på fotos/video, inden en fotografering og/eller videooptagelse starter. Beder du dig ikke fritaget, vil din tilstedeværelse udgøre et samtykke til FUs fotografering og/eller videooptagelse og et samtykke til, at FU – til ovenstående formål – må benytte fotografier og/eller videofilm med dig i undervisningssituationer.

 

5. Særlige oplysninger

 

5.1 Såfremt du påbegynder test, certificering eller eksamineres hos FU, registrerer FU løbende oplysninger om dette. Således registreres i forbindelse med certificering: start- og erhvervelsestidspunktet for certificering samt tidspunktet for eventuelt udløb af certificeringen. I forbindelse med eksaminationer, test og certificeringer registreres dine resultater samt dato for erhvervelse.

 

5.2 Afhængigt af aftalen mellem din arbejdsgiver og FU kan FU registrere oplysninger om uddannelse, som ikke er udbudt af FU. Sådanne oplysninger eller andre oplysninger om dine faglige og personlige kompetencer kan efter aftale registreres af FU eller kan registreres af din uddannelsesansvarlige eller via dine egne indtastninger i FUs systemer.

 

5.3 I forbindelse med dit uddannelsesforløb hos FU vil du i visse tilfælde besvare spørgsmål til afklaring af dit færdighedsniveau og få udarbejdet en analyse af din læringsstil eller få udarbejdet en eller flere personprofilanalyser, der afdækker adfærd og kompetencer hos dig. FU opbevarer resultater af adfærds- og personprofilanalyser i en tidsbegrænset periode (læs pkt. 10.2).

 

5.4 I forbindelse med dit uddannelsesforløb vil det i visse tilfælde være muligt for dig og din arbejdsgiver at lagre "fri tekst" hos FU fx elektronisk dialog med din uddannelsesansvarlige, referater af møder med din uddannelsesansvarlige og lignende. FU anvender ikke sådan fri tekst, men lagrer blot teksten på vegne af dig og din uddannelsesansvarlige, således at I har let adgang til denne.

 

6. Formål

Formålet med FUs behandling af de i pkt. 4 anførte almindelige oplysninger er, at FU kan gennemføre en god håndtering af din tilknytning til FU, såvel i forbindelse med en lovpligtig certificering eller en online-uddannelse, som i forbindelse med fysisk uddannelse, herunder dine ophold i FUs lokaler. FU registrerer endvidere i visse tilfælde de under pkt. 5 nævnte særlige oplysninger. Dette sker for at kunne tilrettelægge en certificering eller et uddannelsesforløb i regi af FU, som er tilpasset dig. Herudover sker udarbejdelse af personprofilanalyser som en del af aftalen mellem din arbejdsgiver og FU. Når FU registrerer oplysninger om uddannelse, som ikke er gennemført i FU-regi, sker dette for at kunne vise et så fuldstændigt billede af din uddannelse som muligt. Gennem registreringen af oplysningerne om dig kan FU således sikre, at den uddannelse, som du opnår gennem FU, sker på bedst mulig vis og i overensstemmelse med den aftale, som FU har indgået med din arbejdsgiver. For at kunne håndtere aftalen med din arbejdsgiver registrerer FU også visse oplysninger om denne. Herudover registrerer FU oplysningerne, så det er muligt for dig at kunne dokumentere de certificeringer, du har opnået, og de uddannelsesforløb, du har gennemført i FU-regi.

 

7. Indsamling af data

Størstedelen af de oplysninger, som FU registrerer om dig, afgiver du selv gennem din brug af FUs ydelser. Herunder er en række af de registrerede oplysninger om dig resultater af din brug af FUs læringsaktiviteter. Derudover indsamler FU visse oplysninger fra din arbejdsgiver som en del af aftalen med denne. I visse tilfælde gennemføres dele af dit uddannelsesforløb af tredjeparter via FU fx i forbindelse med personprofilanalyser. I disse tilfælde indsamler FU data om dig fra tredjeparten omkring resultater fra sådanne tredjeparter.

 

8. Adgang til data

 

8.1 Adgangen til de oplysninger, som er registreret om dig hos FU, er opdelt i forhold til hvilke data, der er tale om.

 

8.1.1 Generelt Internt i FUs organisation vil forskellige ansatte have adgang til forskellige typer oplysninger. FU har lavet en organisatorisk opdeling af denne adgang, således at ingen ansatte har adgang til oplysninger, som den pågældende ansatte ikke har brug for i forbindelse med sine arbejdsopgaver. Alle ansatte hos FU, som kan have adgang til persondata, er i deres ansættelsesaftaler underlagt fortrolighed. Fortroligheden opretholdes også efter ansættelsens ophør.

I det omfang FU videregiver de om dig registrerede oplysninger til tredjemand, sker dette alene i henhold til aftale, som sikrer, at tredjemand ikke anvender dine oplysninger udover til løsning af den opgave, som aftalen med FU vedrører.

 

8.1.2 Videregivelse til arbejdsgiver Alle oplysninger om dit uddannelsesforløb, herunder eksamensresultater og certificeringer, videregives til den af din virksomhed udpegede ansvarlige. Dette gælder ikke oplysninger, der stammer fra adfærds- eller personprofiltest, medmindre disse oplysninger er registreret i LæringsPortalen af dig eller i øvrigt forudsættes at indgå i dit uddannelsesforløb, idet de til uddannelsen udpegede ansvarlige i så fald får adgang til oplysningerne.

 

8.1.3 Videregivelse vedr. certificeringer Oplysning om det eller de af dig opnåede certificeringer, herunder resultater og beståelsesprocenter samt tidspunktet for erhvervelse og eventuelt udløb af disse, videresendes til den virksomhed, hvis produkter eller ydelser du opnår certificering til samt til den enhed/virksomhed, der håndterer disse oplysninger for din arbejdsgiver. Såfremt der i forbindelse med certificeringen er en registreringsansvarlig myndighed, oplyses denne om resultatet i form af bestået/ikke bestået.

 

8.1.4 Tredjepartsudbydere af uddannelsesydelser Som anført ovenfor anvender FU i visse tilfælde tredjeparter til udarbejdelse af fx adfærds- og personprofilanalyser samt andre målinger. I disse tilfælde videregiver FU de af dine almindelige oplysninger, som er nævnt i pkt. 4.1, til udbyderen, for at denne kan håndtere sin ydelse i forhold til dig og FU.

 

8.1.5 Kvalitetssikring og statistiske formål Med henblik på at sikre kvaliteten af de anvendte analyser og tests indgår data fra gennemførte analyser og tests i anonymiseret og ikke personhenførbar form til udformning af grundforskning, statistik og validitetsbearbejdning.

 

8.2 Såfremt FU ønsker at videregive oplysninger om dig, som ikke er omfattet af ovennævnte, vil du i det konkrete tilfælde blive forespurgt om samtykke til dette, medmindre FU er undergivet lovpligtig udlevering af oplysningerne.

 

8.3 Du skal være opmærksom på, at når du gennemfører ydelsen, kan du blive bedt om at afgive oplysninger til tredjepart, som lagrer disse udenfor EU/EøS. FU er ikke dataansvarlig i forhold til sådanne oplysninger, som du afgiver direkte til tredjepart.

 

9. Brug af databehandlere og underdatabehandler

Til brug for driften af FUs ydelser anvender FU databehandlere og underdatabehandlere og indgår databehandleraftaler med disse, forudsat at databehandlerne og underdatabehandlerne opretholder sikkerhedsforanstaltninger svarende til eller bedre end de sikkerhedsforanstaltninger, som FU har påtaget sig, jf. nedenstående afsnit 11.

FUs databehandlere og underdatabehandlere er placeret i Australien, Indien og USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til disse usikre tredjelande er sikret ved indgåelse af EU Kommissionens Standardkontraktbestemmelser (SCC).

 

10. Dine rettigheder

 

10.1 Indsigtsretten Du er til enhver tid berettiget til gennem henvendelse til FU på den ovenfor under pkt. 3 angivne adresse at anmode om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger FU har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som FU behandler om dig. For udlevering af flere kopier er FU berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til support@finansudd.dk sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

I LæringsPortalen og VidenBarometer® kan ovenstående oplysninger tillige til enhver tid fremsøges af dig selv som kursist eller via din uddannelsesansvarlige.

 

10.2 Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af FU uden unødig forsinkelse. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som FU har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til FU på den under pkt. 3 angivne adresse, således at oplysningerne kan blive korrigeret.

 

10.3 Ret til sletning Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af FU uden unødig forsinkelse, hvis f.eks. FU ikke længere har et formål med behandling af dine personoplysninger, eller du tilbagekalder dit samtykke, og FU ikke har andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger etc. Hvis FU kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er FU ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.

 

10.4 Ret til begrænsning af behandling Du har ret til fra FU at opnå begrænsning af FUs behandling af dine personoplysninger, for eksempel hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger.

 

10.5 Ret til dataportabilitet Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format at få dine personoplysninger udleveret fra FU og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis FUs behandling af dine personoplysninger for eksempel er baseret på dit samtykke eller behandlingen foretages automatisk.

 

10.6 Ret til indsigelse Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod FUs behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen blandt andet er baseret på legitime interesser, herunder profilering.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er FU ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre FU kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har også ret til ikke at være genstand for en afgørelse baseret udelukkende på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkning for dig eller tilsvarende betydeligt påvirker dig.

 

10.7 Ret til at tilbagekalde samtykke Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til FUs behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at FU i visse tilfælde, f.eks. hvor FU har andet retsgrundlag til behandling af dine oplysninger, er berettiget til at fortsætte behandlingen. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. Der henvises i øvrigt til ovenstående beskrivelser af dine rettigheder.

 

10.8 Ret til at klage Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed over FUs behandling af dine personoplysninger.

 

11. Sletning af oplysninger

 

11.1 Såfremt du ikke gør brug af FUs ydelser i en længere årrække, vil FU slette de oplysninger, som er registreret om dig i FUs registre, når f.eks. FU ikke længere har et formål med behandling af dine personoplysninger, og FU ikke har andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger etc. Er der registreret oplysninger, som du ønsker slettet, skal du rette henvendelse til FU derom. FU vil i så fald slette de oplysninger, som er registreret om dig i FUs registre, se i denne forbindelse pkt. 10.3.

 

11.2 For så vidt angår oplysninger, som hidrører fra adfærds- og personprofilanalyser, sletter FU dog det hos FU lagrede resultat senest 6 måneder efter, at dette er modtaget af FU, medmindre resultatet indgår i et uddannelsesforløb, der er længerevarende. I givet fald vil resultatet blive slettet senest 6 måneder efter, at det pågældende uddannelsesforløb er afsluttet – undtaget heraf er de oplysninger, du selv via indtastning har registreret i FUs systemer.

 

11.3 Såfremt de oplysninger, som FU har registreret om dig, slettes, vil det ikke længere være muligt for dig at anvende FUs ydelser uden, at der igen foretages registrering af som minimum de almindelige oplysninger, jf. pkt. 4.

 

12. Sikkerhed

 

12.1 Behandlingen af dine data, som sker dels hos FU, dels af FU valgte databehandlere, er af FU underlagt strenge sikkerhedskrav. Overførsel af data sker således alene via krypterede forbindelser, ligesom FUs og databehandlerens IT-systemer er underkastet såvel fysiske, logiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

12.2 Den behandling af dine data, som foretages hos eksterne databehandlere, er underkastet tilsvarende sikkerhedskrav, og de behandlede data må alene anvendes til opfyldelse af den eksterne databehandlers aftale med FU.

 

12.3 Af sikkerhedsmæssige hensyn foretager FU logning af enhver brug af FUs IT-systemer. Herunder logges den IP-adresse, hvorfra brugen af FUs systemer sker. Gennem brugen af FUs systemer giver du samtykke til sådan registrering.

 

12.4 FU gennemgør jævnligt en IT-sikkerhedsrevision, som foretages af et anerkendt revisionsfirma.

 

13. Automatiske afgørelser, herunder profilering

FU bruger normalvis ikke dine personoplysninger med henblik på at træffe automatiserede afgørelser. Dog kan FU være forpligtet hertil i henhold til lovgivning, i hvilket tilfælde FU vil informere om en sådan behandling og giver dig en mulighed for at gøre indsigelse.

 

Finanssektorens Uddannelsescenter 02-06-2016