FU's persondatapolitik – dine personoplysninger

Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) har til formål at udbyde ydelser, der til enhver tid kan opfylde de behov, FU's medlemmer har for at uddanne sine medarbejdere.

FU er en non-profit uddannelsesforening, der ikke drives som en erhvervsvirksomhed med gevinst for øje.

I vores persondatapolitik finder du information om, hvordan FU indsamler og behandler dine personoplysninger.

1. Kontaktoplysninger

Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10
8660 Skanderborg
CVR-nr. 17046942
Tlf. nr. 8993 3333
Mail: info@finansudd.dk
www.finansudd.dk

2. Formålet med behandlingen af personoplysninger

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, e-mailadresse, foto eller CPR-nummer.

Når FU behandler dine personoplysninger, sker det med et af følgende formål:

 • For at udføre de opgaver, som FU varetager i medlemmernes og kundernes interesse, herunder de opgaver, som FU er retligt forpligtet til at udføre.
 • For at levere de ydelser og services, som du eller din arbejdsgiver bestiller hos FU, f.eks. nyhedsbreve, publikationer, tilmeldinger til afholdelser og deltagerinformationer i forbindelse med arrangementer.
 • For at opfylde en kontrakt, som du eller din arbejdsgiver er part i, eller forberede indgåelsen af en kontrakt.
 • For at dokumentere vores arbejde samt udvikle og forbedre vores opgaveløsning.
 • For at fotografere og/eller optage video fra forskellige forløb til anvendelse i samme eller andre forløb og i forbindelse med FU's markedsføring af sine aktiviteter. Ønsker du ikke at medvirke på fotos/video, får du mulighed for at gøre opmærksom på det, inden fotografering og/eller videooptagelse starter.

Vær opmærksom på, at FU i en række tilfælde streamer og/eller optager forløb af hensyn til de deltagere, som ikke kan være fysisk til stede. Hvis FU ønsker at bruge en optagelse til andre formål – f.eks. markedsføring – indhenter FU dit samtykke, såfremt optagelsen indeholder persondata om dig.

Vi behandler både de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra f.eks. din arbejdsgiver.

FU kan også selv indhente oplysninger om dig, når det er nødvendigt for at varetage vores opgaver.

3. Grundlaget for at behandle personoplysninger

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er generelt artikel 6, stk. 1, litra a, b, c, e og f, og artikel 9, stk. 2, litra a, b, e og f i databeskyttelsesforordningen. Der kan være andre retsgrundlag. I tilfælde af, at retsgrundlaget er samtykke, indhenter vi det separat og møntet på et konkret formål.

4. FU som dataansvarlig

FU er dataansvarlig, når vi varetager de opgaver, som vi selv iværksætter og har instruktionsbeføjelsen over.

5. FU som databehandler

FU er databehandler, når vi behandler personoplysninger på vegne af andre. Der gør vi f.eks. i forbindelse med undervisning og konsulentydelser indkøbt af en kunde som virksomhedsspecifikke forløb, ved gennemførelse af visse undersøgelser, ved håndtering af projekter eller ved drift af et HR-/indrapporteringssystem. I sådanne situationer er FU databehandler, idet vi handler på instruks fra den pågældende dataansvarlige, som kan være din arbejdsgiver. Dermed gælder denne privatlivspolitik ikke – behandlingen af dine personoplysninger vil i stedet være reguleret af en databehandleraftale.

6. Kategorier af personoplysninger

FU behandler almindelige personoplysninger, herunder f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, landekoder, organisatoriske indplacering, stillingsbetegnelse, uddannelse, karakterer, foto og initialer. Når det er nødvendigt for et forløbs gennemførelse, modtager FU også dit cpr-nummer.

Afhængigt af aftalen mellem din arbejdsgiver og FU samt rammerne for et konkret forløb, som du følger, kan FU registrere oplysninger om f.eks. dine faglige, læringsmæssige og personlige kompetencer. Data kan både være indsamlet hos dig og hos din arbejdsgiver, evt. ved at du udfylder en personprofil. Hvis du eller din arbejdsgiver af hensyn til sikker gennemførelse af et forløb giver os helbredsoplysninger om dig (f.eks. allergi), behandler vi også disse. FU opbevarer disse data, så længe forløbet er i gang.

Når du er på FU og Skanderborg Park
Af sikkerhedshensyn foretager FU og datterselskabet Skanderborg Park tv-overvågning både indendørs og udendørs. TV-overvågningsmaterialet kan blive brugt som dokumentation for eventuelt kriminelt forhold, og om nødvendigt vil det blive overgivet til politiet. Optagelser, der ikke skal bruges som dokumentation, bliver slettet automatisk efter 30 dage.

Når du er på vores hjemmeside
Når du anvender vores hjemmesides funktioner og andre onlineydelser, er det nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. F.eks. har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Når du deltager i en test eller undersøgelse
Hvis du tager en test, gennemfører en undersøgelse eller lign. – f.eks. APV, MTU, MUS og evalueringer – kan FU på vegne af en dataansvarlig behandle såvel følsomme oplysninger, oplysninger om rent private forhold som almindelige ikke-følsomme oplysninger, afhængigt af hvad du afgiver af oplysninger og svarer på testen eller undersøgelsen.

FU er i denne henseende ikke dataansvarlig, men alene databehandler, og behandlingen af dine data er derfor ikke omfattet af denne privatlivspolitik – de vil i stedet være reguleret af en databehandleraftale. Hvis du møder et upassende indhold eller upassende spørgsmål i en undersøgelse eller lign., kan du kontakte FU's supportfunktion, idet FU i så fald kan være behjælpelig med at formidle en anonym besked videre til den, som har iværksat undersøgelsen, og FU kan om nødvendigt sætte undersøgelsen i bero, indtil forholdet er afklaret.

7. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

I det omfang, FU er kontraktmæssigt forpligtet hertil, videregiver FU oplysninger til den af din virksomhed udpegede ansvarlige – f.eks. eksamensresultater og certificeringer.

FU videregiver dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller det i øvrigt er nødvendigt for at udføre de opgaver, som FU skal varetage.

FU benytter i begrænset omfang eksterne leverandører til at behandle persondata på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks. I disse tilfælde bliver der indgået databehandleraftaler med leverandørerne med henblik på at sikre, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende persondataret.

FU er til stede på en række sociale medier, f.eks. Facebook, LinkedIn og Twitter. De overordnede privatlivspolitikker for de sociale medier kan findes på deres respektive sider.

I det omfang FU videregiver oplysninger til anvendelse på sociale medier via eksterne samarbejdspartnere, anvendes en databehandleraftale mellem FU og samarbejdspartnerne.

Læs mere om FU's cookiepolitik.

8. Beskyttelse af personoplysninger

På FU forholder vi os aktivt og løbende til sikkerhed, også når det gælder beskyttelse af dine personoplysninger, og vi gør vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vores IT-infrastruktur kombineret med vores interne politikker, procedurer og praksisser understøtter vores sikkerhedsstandarder. Vi har således implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for vores behandlinger af personoplysninger.

Kontakt os og hør, hvordan du bedst fremsender følsomme oplysninger, hvis du får behov for det.

9. Opbevaring og sletning

FU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå formålene med behandlingen, eller så længe FU er pålagt opbevaring. Når opbevaringen ikke længere er nødvendig, sletter vi dine personoplysninger.

Hvis en leverandør behandler persondata på FU's vegne, skal opbevaring og sletning ske i henhold til gældende persondataret og databehandleraftale.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til FU's behandling af oplysninger om dig.

I henhold til de nærmere regler i Databeskyttelsesforordningen har du ret til:

 • Indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, FU behandler om dig.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning eller 'retten til at blive glemt': I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning.
 • Begrænsning af behandling: Du har i et vist omfang ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Dataportabilitet: I det omfang, det er muligt og giver mening, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger bliver overført fra én dataansvarlig til en anden.
 • Indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Og endelig har du ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Vi gør opmærksom på, at ovenstående rettigheder kan være begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser.

Hvis FU behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil FU ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine data på et andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Når du henvender dig vedrørende dine rettigheder, beder vi om, at du giver os tilstrækkelige personoplysninger til, at vi kan identificere dig, behandle din henvendelse og svare på din anmodning.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, der ligger til grund for behandlingen, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk

11. Ændring af privatlivspolitikken

FU's formålsparagraf er at udbyde ydelser, der til enhver tid kan opfylde det behov, FU's medlemmer har for at uddanne sine medarbejdere. FU er derfor i konstant udvikling, hvilket kan påvirke den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger.

Vi forbeholder os retten til at ændre og ajourføre denne privatlivspolitik, så den både er i pagt med vores til enhver tid værende forretningsgrundlag med nye tekniske muligheder og med gældende lovgivning.