Løsninger på bilag 12 i kombination med 4, 5, 5A eller 5B.

FU har leveret godkendte virtuelle løsninger, certificeringer, prøver og træningsmuligheder siden 2012. Vi leverer løsninger til flere områder, blandt andet på Rød certificering på investering, bekæmpelse af hvidvask, GDPR, boligkreditdirektivet og mange flere. Flere end 200.000 rådgivere og specialister har gennemført prøver hos os.
Prøver på bilag 12 er målrettet ansatte hos en uafhængig forsikringsformidler, der alene distribuerer tillægsdækninger eller rådgiver om forsikringsfaglige spørgsmål til allerede etablerede livs- og pensionsordninger, herunder firmapensionsordninger.

FU er godkendt udbyder af kompetenceprøver og efteruddannelsesprøver under bilag 12 i kombination med bilag 4, bilag 5, bilag 5A og bilag 5B.

Bilag 12 er nyt og om omfatter medarbejdere hos en uafhængig forsikringsformidler, der f.eks. er ansat som mæglerassistenter, kundesupportere eller kundekoordinatorer.

Hos FU lægger vi vægt på at de lovpligtige test og certificeringer er sammensat på en måde, hvor spørgsmål og cases i størst muligt omfang afspejler medarbejdernes hverdag. Det betyder, at kunden er i centrum, og derfor er det f.eks. lovgivningen overfor slutbrugeren, som deltageren skal kunne håndtere.

Derfor er vores løsninger konstrueret som en kombination af bilag 12 og bilag 4, 5, 5A eller 5B på både efteruddannelsesprøven og kompetenceprøven.

Grafisk overblik - én prøve pr. kombination:

 

Klik på grafikken og se den i stor størrelse.

Overgangsordning (efteruddannelsesprøve)

Medarbejdere, der i perioden den 1. oktober 2015 til den 1. oktober 2018, arbejdede helt eller delvist hos en uafhængig formidler i en funktion, der er omfattet af bilag 12 og fortsat gør det, er omfattet af overgangsordningen. Disse medarbejdere skal bestå en efteruddannelsesprøve inden den 1. oktober 2022.

Medarbejdere, der arbejder i en funktion hos en uafhængig formidler, der er omfattet af bilag 12 og som har bestået en udbudt prøve i bilag 1-5, 5A eller 5B efter d. 1. oktober 2018 skal også bestå en efteruddannelsesprøve på bilag 12 inden den 1. oktober 2022.

 

Tilmelding til efteruddannelsesprøve

Tilmelding til efteruddannelsesprøve i bilag 12 + 4, 5, 5A eller 5B sker ved at udfylde et regneark med oplysninger om navn, e-mail og hvilket bilag. 

Prøven kan afholdes internt i virksomheden eller fra hjemmearbejdspladsen under forudsætning af at de overordnede rammer for at gennemføre prøver overholdes. Læs mere under Lovkrav og formalia. 

Virksomheden kan med fordel benytte tilmeldingsarket ved tilmelding af flere deltagere.

 

Kompetenceprøve

Medarbejdere, der er startet hos en uafhængig forsikringsformidler i en funktion omfattet af bilag 12 og som er omfattet af overgangsordningen på bilag 4, 5, 5A eller 5B, skal bestå kompetenceprøven på bilag 12 i kombination med enten bilag 4, 5, 5A eller 5B for fortsat at kunne formidle indenfor deres jobfunktion inden den 1. oktober 2022.

Kompetenceprøven er en kundecase, som afspejler rollen som medarbejder hos en uvildig forsikringsformidler og relevante kundesituationer med udgangspunkt i enten bilag 4, 5, 5A eller 5B.  Prøven indeholder 16-28 læringsmål.

  

Tilmelding til kompetenceprøve

Tilmelding til kompetenceprøven på bilag 12 + 4, 5, 5A eller 5B sker via en tilmeldingsliste med oplysning om navne, mailadresser og bilagstype. Når vi har tilmeldinger nok til at gennemføre en eksamensdato, kontakter vi de deltagere, som har tilmeldt sig. Alternativt kan tilmelding ske på de udbudte datoer.

 • Bilag 12 + 4
 • Bilag 12 + 5
 • Bilag 12 + 5A
 • Bilag 12 + 5B

Tilmelding til prøve.

Når medarbejderen har bestået kompetenceprøven, skal man hvert 3. år tilmeldes til efteruddannelsesprøven.

Alle prøver starter med en træningsbane

- og alle læringselementer er virtuelle

FU tilbyder virtuelle læringselementer og løsninger ud fra evidensbaserede erfaringer for at læring sker i de daglige arbejdsopgaver sammen med kolleger og under afholdelse af møder med kunder.

Indholdet afspejler de lovpligtige krav til faglighed og rådgivningsadfærd og fungerer derfor som et godt supplement til virksomhedens interne læringsaktiviteter.

Vi anbefaler at forberedelsen til en prøve indledes med en træningsbane på det område, der skal bestås. Når træningsbanen er gennemført, får deltageren sin personlige resultatside, som afspejler evt. læringsbehov og links til det virtuelle læringsunivers.

Efter tilegnelse af viden, kan deltageren gennemføre træningsbanen igen, og det kan gentages indtil læringsbehovet er opfyldt. På den måde kan deltager og leder planlægge konkrete indsatser, og det kan afvikles 24/7/365. Det giver et effektivt læringsforløb med udgangspunkt i deltagerens egne behov. Det gælder uanset om det er efteruddannelsesprøven eller kompetenceprøven (virtuelt møde) deltageren har behov for at gennemføre.

Forløbet skitseret grafisk:

Adgang til træningsbane og læringsunivers

Ved tilmelding til både kompetenceprøve og efteruddannelsesprøve får medarbejderen adgang til en træningsbane og relevante e-learning-kurser på den valgte kombination af bilag 12 og enten bilag 4, 5, 5A eller 5B. 

3 forsøg til at bestå

Medarbejderen har tre forsøg til at bestå. Hvis efteruddannelsesprøven eller kompetenceprøven ikke bestås i tre forsøg, får medarbejderen karantæne i et år før prøven kan forsøges bestået igen.

 

Efteruddannelsesprøven

Efteruddannelsen er en online multiple-choice prøve, som du skal bestå med 70%. 

 

Kompetenceprøven

Kompetenceprøven består af en kundecase, som medarbejderen skal forberede og præsentere for eksaminator og censor. På et fiktivt kundemøde skal medarbejderen demonstrere sit faglige fundament, forståelse og anvendelse af relevant lovgivning på området. Mødet har en varighed af 35 minutter.

Ved selve eksamen skal medarbejderen præsentere en eller flere løsninger, som afspejler den konkrete kundens behov og argumentere for den. Eksamensformen skal afspejle rådgiverens hverdag og afholdes virtuelt med kamera i MS Teams.

2 hverdage før den aftalte dag for prøven, modtager medarbejderen eksamenscasen. Herefter må alle hjælpemidler anvendes til at forberede præsentationen for kunde og censor 2 dage efter. Når det fiktive kundemøde er gennemført, voteres der og herefter får medarbejder besked om prøven er bestået eller ikke bestået. Hvis ikke prøven er bestået, sendes kort feedback til medarbejder og den ansvarlige i virksomheden.

Lovkrav og formalia om IDD

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling og stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Formålet er naturligvis at beskytte forbrugere og private investorer.

Bekendtgørelsen sætter rammerne for gennemførsel af efteruddannelsesprøver i egen virksomhed. Efteruddannelsesprøver skal afholdes under forhold, der sikrer at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven. Deltageren må anvende egne noter og bøger, mens det ikke er tilladt at tage skærmdumps fra træningsbanen.

Virksomheden skal sikre at prøven afvikles i henhold til disse rammer.

Læs mere om lovkrav og formalia om IDD

Læs FUs FAQ om IDD

 

FUs læringsunivers

FU tilbyder et virtuelt læringsunivers, der understøtter alle de prøver, som FU udbyder. Det giver mulighed for at tilegne sig viden i det daglige arbejde med kolleger og kunder. Der er evidens for at mere end 70% af udviklingen i medarbejderens kompetencer sker på arbejdspladsen. Derfor tilbyder FU e-learning-kurser, e-bøger og podcasts i forbindelse med IDD, der understøtter læringen på arbejdspladsen. Det er muligt at tilkøbe adgang for et år ad gangen uden binding.

 

Priser

Prisen er inklusiv fri brug <f træningsbanen, personlig resultatside, virtuel læringsunivers (e-learning kurser, e-bøger og podcasts) og 3 forsøg til at bestå efteruddannelsesprøven. For kompetenceprøve er prisen pr. forsøg. 

 • Efteruddannelsesprøve: 3.700 kr. 
 • Kompetenceprøve: 6.700 kr. 

 

Omfang og indhold i prøverne

Repræsentative produkter og indhold for bilag 12 + 4, 12 + 5, 12+ 5A og 12 + 5B i efteruddannelsesprøven omfatter udover udvalgte juridiske rammer for forsikringsformidling, krav til uafhængighed og varetagelse af kundens interesser bl.a. følgende elementer:

 

Bilag 12 + bilag 4

 • Forsikringsdækninger ved død i form af krydslivsforsikringer, sumudbetalinger ved død, som kan være pantsat, rateudbetaling og børnerenter, hvor udbetaling sker til kundens børn i tilfælde af kundens død.

 • Forsikringsdækninger ved sygdom i form af dækning ved tab af erhvervsevne, som udbetales, hvis kunden mister sin erhvervsevne helt eller delvist i mere end aftalt karensperiode, dækning ved visse kritiske sygdomme samt sum ved invaliditet.

 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing/depotsikring, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning.

 • Regler om begunstigelse, betydning af Samfundsforudsætninger, betydning af kundens valg af placering af opsparing.

 • Juridiske og kunderelaterede forhold som kundens civilstand, økonomi, livsændringer og justering/ændring af bestående pensionsordninger, indhold og muligheder.


Prøven består af 49 læringsmål, som deltageren har max. 79 minutter til at gennemføre.

 

Bilag 12 + bilag 5

 • Firmapensionsordningers indhold, betydning af overenskomster, indhold i firmapension og rammeaftaler, helbredskrav, omkostningsstruktur, dækningsspænd.

 • Virksomhedens forpligtelser i aftale om firmapension, sammenhæng mellem pensionspolitik og pensionsmodel, udbytte af analyse, benchmark og udbud. Endvidere opmærksomhedspunkter ved skift af pensionsleverandør.

 • Forsikringsdækninger ved død i form af krydslivsforsikringer, sumudbetalinger ved død, som kan være pantsat, rateudbetaling og børnerenter, hvor udbetaling sker til kundens børn i tilfælde af kundens død.

 • Forsikringsdækninger ved sygdom i form af dækning ved tab af erhvervsevne, som udbetales, hvis medarbejderen mister sin erhvervsevne helt eller delvist i mere end aftalt karensperiode, dækning ved visse kritiske sygdomme samt sum ved invaliditet, sundhedsforsikring.

 • Pensionsmuligheder for den selvstændige og hovedaktionærer, herunder VSO, kort livrente, §53A ordning og ophørspension.

 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing/depotsikring, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning.

 • Regler om begunstigelse, betydning af Samfundsforudsætninger, betydning af kundens valg af placering af opsparing.

 • Juridiske og kunderelaterede forhold som kundens civilstand, økonomi, livsændringer og justering/ændring af bestående firmapensionsordning, indhold og muligheder.


Prøven består af 72 læringsmål, som deltageren har max. 116 minutter til gennemføre.

 

Bilag 12 + bilag 5A

 • Forsikringsdækninger ved død i form af krydslivsforsikringer, sumudbetalinger ved død, som kan være pantsat, rateudbetaling og børnerenter, hvor udbetaling sker til kundens børn i tilfælde af kundens død.

 • Forsikringsdækninger ved sygdom i form af dækning ved tab af erhvervsevne, som udbetales, hvis kunden mister sin erhvervsevne helt eller delvist i mere end aftalt karensperiode, dækning ved visse kritiske sygdomme samt sum ved invaliditet.

 • Pensionsmuligheder for den selvstændige og hovedaktionærer, herunder VSO, kort livrente, §53A ordning og ophørspension.

 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing/depotsikring, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning.

 • Regler om begunstigelse, betydning af Samfundsforudsætninger, betydning af kundens valg af placering af opsparing.

 • Juridiske og kunderelaterede forhold som kundens civilstand, økonomi, livsændringer og oprettelse eller ændring af pensionsordning, indhold og muligheder.


Prøven består af 54 læringsmål, som deltageren har max. 87 minutter til gennemføre.

 

 

Bilag 12 + bilag 5B

 • Firmapensionsordningers indhold, betydning af overenskomster, indhold i firmapension og rammeaftaler, helbredskrav, omkostningsstruktur, dækningsspænd, virksomhedens behov. 

 • Virksomhedens forpligtelser i aftale om firmapension, sammenhæng mellem pensionspolitik og pensionsmodel, udbytte af analyse, benchmark og udbud. Endvidere opmærksomhedspunkter ved skift af pensionsleverandør. 

 • Forsikringsdækninger ved død i form af krydslivsforsikringer, sumudbetalinger ved død, som kan være pantsat, rateudbetaling og børnerenter, hvor udbetaling sker til kundens børn i tilfælde af kundens død.

 • Forsikringsdækninger ved sygdom i form af dækning ved tab af erhvervsevne, som udbetales, hvis medarbejderen mister sin erhvervsevne helt eller delvist i mere end aftalt karensperiode måneder, dækning ved visse kritiske sygdomme samt sum ved invaliditet, sundhedsforsikring.

 • Ratepension og garantiperiode samt udbetalingsregler ved død og pensionering.

 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing/depotsikring, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning.

Prøven består af 44 læringsmål, som deltageren har max. 71 minutter til gennemføre.

Merit
Når en deltager har gennemført prøve i bilag 12 + bilag 5 eller bilag 12 + bilag 5A opnås merit for følgende:

 • Prøve i Bilag 12 + bilag 5 giver merit for
  • bilag 12 + bilag 4
  • bilag 12 + bilag 5A
  • bilag 12 + bilag 5B
 • Prøve i Bilag 12 + bilag 5A giver merit for
  • bilag 12 + bilag 4.
Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille, hvis du vil vide mere om bilag 8 og bilag 9
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine, hvis du har praktiske spørgsmål